Polityka prywatności

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza zamówień, formularza: Zapytaj o produkt oraz możliwość założenia konta na witrynie  http://crystalline-obsession.pl/  Zwanej dalej: Witryną lub Sklepem Internetowym.

2.

Administratorem danych osobowych jest firma SZTUK KILKA Marta Norenberg z siedzibą: 05 – 806 Granica, ul. Jodłowa 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 524-25-44-485 oraz REGON 1469796287. Zwanej dalej Administratorem

3.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem formularzy podanych w pkt. 1 są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Witrynę i powierzających swoje dane osobowe po przez sposoby kontaktu wymienione w pkt. 1 niniejszej Polityki Prywatności.

§1
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych: Imię, nazwisko i adres e-mail, przy złożeniu zamówienia i założeniu konta także numer telefonu i adres korespondencyjny.

2.Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku

a) Skorzystania z formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) W trakcie składania zamówienia.

3.W przypadku składania zamówienia po przez formularz zamówienia / formularz kontaktowy lub mailowo na adres: crystalline.obsession@gmail.com, Użytkownik podaje następujące dane:

– adres e-mail;
– dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
– imię i nazwisko;
– numer telefonu.

4. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego lub Zapytania o produkt, Użytkownik podaje następujące dane:


– adres e-mail;
– imię i nazwisko.

5. Podczas korzystania z Witryny mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w mojej Witrynie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7. Przekazanie danych osobowych w Witrynie jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Witryny oraz sprzedaży za pośrednictwem kontaktu e-mail i po przez Sklep Internetowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie powyżej wymienionych danych w przypadku składania zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§ 2
Komu udostępniane lub powierzane są dane osobowe oraz jak długo są przechowywane?

 

1.Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Witryny. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

a) Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administrator. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, systemy do analizy ruchu w Witrynie.

2. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administrator tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.


b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administrator tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.

4. W przypadku dokonania zakupu, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej;
b) Poczcie Polskiej.

5. W przypadku, gdy Użytkownik przy składaniu zamówienia wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych, Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach.

6. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§ 3
Mechanizm cookies, adres IP

 

1. Witryna używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Witrynę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać treści publikowane przez Administratora do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Witrynę.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:


a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.


b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:


a) popularyzacji Witryny za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);


b) prezentowania na stronach informacyjnych Witryny mapy wskazującej lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);


c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Witryny. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Witrynę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notuje się najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Witryny, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Witryny.

6. Witryna zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§4

Prawa osób, których dane dotyczą

 

1.Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.


b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail na adres crystalline.obsession@gmail.com z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.


c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.


b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

– wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

– wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Sztuk Kilka podlega;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.


b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:


– gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Sztuk Kilka ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

– gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

– gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Sztuk Kilka potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe.


b) Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;


c) Użytkownik ma prawo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania.


d) Użytkownik ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej: crystalline.obsession@gmail.com

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6

Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności proszę kierować na adres: crystalline.obsession@gmail.com

3. Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2019 r.

Ważne: moja strona wykorzystuje pliki cookies. Używam informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania mojego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący ze mną reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję